مش جوشی

مش پرسی | مش جوشی

تولید مش پرسی و مش جوشی در چشمه و ضخامت مختلف

توری جوشی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی مش پرسی

توری پرسی و یا مش پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به...

توری جوشی

توری جوشی یا مش جوشی

توری جوشی (welded wire mesh) یا مش جوشی از قرار گرفتن مفتول (در ضخامت های مختلف ) به صورت موازی بر روی هم و اتصال آنها توسط نقطه جوش با دستگاه جوش تولید میشود ....