توری گالوانیزه گرم - توری پنجره ای

توری گالوانیزه و توری پنجره ای| توری پشه ای

گروه صنعتی پارسه تولید کننده انواع توری گالوانیزه و نورد شده در ضخامت مفتول متفاوت و چشمه های متنوع بنا به سفارش مشتری

توری پشه ای گالوانیزه و یا توری فیلتری و یا توری پنجره ای

توری گالوانیزه ریز بافت و یا توری گالوانیزه سبز

مش گالوانیزه رنگی

بافت انواع توری