توری مرغی

گروه صنعتی پارسه تولید کننده توری مرغی ( نگهدارنده ) سرد و گرم