حصاری روکش دار | انواع توری - قیمت توری حصاری

توری حصاری ( باغی ) یا فنسی رو کش  دار

 

توری حصاری روکش دار

توری حصاری روکش دار

توری حصاری (polymer mesh) یکی از سریعترین و به صرفه ترین روش های محصور نمودن زمین های باغی و زراعی می باشد. با توجه به اینکه توری حصاری در معرض دائم باد و باران و شرایط...