توری پرسی

تولید توری پرسی در ضخامت و چشمه های محتلف

فروش مش پرسی

انواع توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به دلیل مواج بودن آن بسیار استحکام...