ضخامت مش جوشی

توری جوشی

توری جوشی یا مش جوشی

توری جوشی (welded wire mesh) یا مش جوشی از قرار گرفتن مفتول (در ضخامت های مختلف ) به صورت موازی بر روی هم و اتصال آنها توسط نقطه جوش با دستگاه جوش تولید میشود ....