مش جوشی

تولید توری پرسی و توری جوشی در چشمه و ضخامت مختلف

توری جوشی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به دلیل مواج بودن آن بسیار استحکام...

توری جوشی

توری جوشی یا مش جوشی

توری جوشی (welded wire mesh) یا مش جوشی از قرار گرفتن مفتول (در ضخامت های مختلف ) به صورت موازی بر روی هم و اتصال آنها توسط نقطه جوش تولید میشود

ابعاد مش جوشی

مش...